นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการด้านจัดทำชุดข้อมูลและแผนที่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

          วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการด้านจัดทำชุดข้อมูลและแผนที่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ณ ห้อง ๑๐๓ อาคารวิชชาคาม ๒ ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดน่าน โดยมี ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ประธานร่วม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ คณะอนุกรรมการ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ ผู้อำนวยการส่วนจัดการสิทธิ์ที่ดินป่าไม้ และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมได้ประชุมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการติดตามความคืบหน้าการสำรวจดินในพื้นที่นำร่อง ตำบลเมืองจัง และตำบลนาไร่หลวง ความคืบหน้าการจัดทำพิกัดรายแปลงสนับสนุนการยื่นขออนุญาตใช้พื้นที่ คทช. และแผนงานระบบข้อมูลสารสนเทศน่านแซนด์บอกซ์ (NSP Big data)

          ในการนี้ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้ตอบคำถามและชี้แจงที่ประชุมในประเด็นการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมป่าไม้ การตรวจสอบความถูกต้องของชุดข้อมูล ทั้งนี้ กรมป่าไม้มีความห่วงใย และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชนที่ตั้งใจเข้ามาดำเนินการร่วมในการพัฒนาพื้นที่ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในท้องที่จังหวัดน่าน

Leave a Comment

Skip to content