นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมตรวจเยี่ยมและติดตามงาน โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

                วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓  นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมตรวจเยี่ยมและติดตามงาน โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ในท้องที่เข้าร่วมประชุม  ทั้งนี้ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าไม้ได้บรรยายสรุปภาพรวมของการดำเนินโครงการ คทช. แผนการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลการดำเนินการโครงการ คทช. ที่ผ่านมา รวมทั้งประเด็นปัญหาการดำเนินงานพื้นที่ คทช. ลุ่มน้ำ ๓ ๔ และ ๕ ก่อนปี ๒๕๔๕  ช่วงปี ๒๕๔๕ – ๒๕๕๗ และพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น ๑,๒ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยรองอธิบดีกรมป่าไม้ได้ขอให้นำเสนอข้อมูลที่เป็นความจริงเพื่อจะได้ช่วยกันดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ตรงประเด็น เพื่อให้รู้จุดอ่อน เพิ่มจุดแข็ง และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้บรรลุจุดมุ่งหมายของโครงการ นอกจากนี้ยังได้ให้ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วนรายงานปัญหาการปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อจะได้หาทางแก้ไขต่อไป

                ช่วงบ่ายเดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเข้าร่วมปรึกษาหารือกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน (นายเฉลิมพล มั่งคั่ง) และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยได้ชี้แจงถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของกรมป่าไม้และแผนการที่ดำเนินงานในปีต่อไป รวมทั้งงบประมาณที่จะขอรับการสนับสนุนเพื่อร่วมกันบูรณาการทำงานกันระหว่างกรมป่าไม้และจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Leave a Comment

Skip to content