นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของกรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2563

                เมื่อวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของกรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2563 ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ผู้อำนวยการสำนักในส่วนกลาง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

                การประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบราชการของกรมป่าไม้ และพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาองค์การ กรมป่าไม้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565) จำนวน 32 แผนงาน/โครงการ ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาระบบราชการของกรมป่าไม้ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ที่กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐยกระดับและพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ภายใต้กรอบการทำงานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน รวมทั้งเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ด้วยการอาศัยปัจจัยหลักสำคัญ คือ การสานพลังทุกภาคส่วน (Collaborating)  การสร้างนวัตกรรม (Innovation) และการปรับเข้าสู่การเป็นดิจิทัล (Digitalization)

Leave a Comment

Skip to content