นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุมกับอนุกรรมาธิการปัจจัยการผลิต ในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา

นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุมกับอนุกรรมาธิการปัจจัยการผลิต ในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา โดยนายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวคณะกรรมาธิการฯ มีความประสงค์เพื่อขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนพื้นที่ที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ทั้งพื้นที่ที่ใช้เพื่อการเกษตรและที่อยู่อาศัย รวมทั้งพื้นที่ที่มีการบุกรุก แผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องและแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ดินที่ถูกบุกรุก เช่น การดำเนินการยึดคืนที่ดิน หรือหน่วยงานนำมาใช้ประโยชน์ หรืออนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ และผลความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนงานโครงการ กิจกรรมเป้าหมาย งบประมาณปี ๒๕๖๓ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะและแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ พร้อมทั้งแนวทางและแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เวลา ๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สว) หมายเลข ๓๐๖ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย)

ทั้งนี้รองอธิบดีกรมป่าไม้ได้ชี้แจงและตอบข้อสักถามของคณะอนุกรรมาธิการปัจจัยการผลิตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ การดำเนินการโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) การแก้ไขปัญหาด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ โดยที่ประชุมได้มีมติให้กรมป่าไม้จัดส่งเอกสารรายงานสรุปประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับที่ดินป่าไม้โดยให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนปฏิรูปประเทศด้วย

Leave a Comment

Skip to content