นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก “แสงดาว”
บุคคลต้นแบบความดีของกรมป่าไม้ ครั้งที่ 2/2563

          วันที่ 24 สิงหาคม 2563 นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก “แสงดาว” บุคคลต้นแบบความดีของกรมป่าไม้ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมการปลูกป่า ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

          ในการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาลงคะแนนและรับรองการให้คะแนนคัดเลือก “แสงดาว” บุคคลต้นแบบความดีของกรมป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 5 กลุ่ม

Leave a Comment

Skip to content