กรมป่าไม้ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการขับเคลื่อนกิจการชายแดนไทยตามยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ

          วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สผ.) หมายเลข ๔๐๘ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการขับเคลื่อนกิจการชายแดนไทยตามยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร โดยมีนายขจิตร ชัยนิคม ประธานคณะกรรมาธิการฯ เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวคณะกรรมาธิการฯ มีความประสงค์เพื่อขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่อันเป็นที่ตั้งของจุดผ่านแดนทางการค้า และปัญหาในการขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ ทั้งในส่วนของจุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรนการค้า และพื้นที่ช่องทางธรรมชาติ รวมถึงแนวทางการบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการส่งเสริมการค้าชายแดน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการใช้พื้นที่ และเป็นการส่งเสริมการค้าชายแดน

          ทั้งนี้รองอธิบดีกรมป่าไม้ได้ชี้แจงและตอบข้อสักถามของคณะอนุกรรมาธิการฯ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรมป่าไม้ว่า กรมป่าไม้ในฐานะดูแลและรับผิดชอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุน จุดผ่านแดนถาวรและจุดผ่อนปรนการค้า ตามนโยบายรัฐบาล นอกจากนี้กรมป่าไม้ก็มีระเบียบและกฎหมายในการอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ในความรับผิดชอบกรมป่าไม้ โดยมีขั้นตอนและกระบวนการมากพอสมควร ซึ่งหากมีการขอใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดที่ถูกต้องกรมป่าไม้ก็พร้อมที่จะอนุญาต ส่วนในประเด็นแนวทางการบูรณาการการทำงาน กรมป่าไม้ก็พร้อมที่จะร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่มีความประสงค์จะให้กรมป่าไม้เข้าไปมีบทบาทหรือให้การช่วยเหลือ ทั้งนี้การดำเนินการต่าง ๆ ต้องคำนึงถึงกฎหมาย ระเบียบ และความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

Leave a Comment

Skip to content