นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินครั้งที่ 1/2563

                วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกรรณิการ์-ราชาวดี (303-304) ชั้น 3 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินครั้งที่ 1/2563 พร้อมด้วย คณะอนุกรรมการจากหน่วยงาน มท. กษ. กห. กค.  และผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมประชุม โดยในส่วนของกรมป่าไม้ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายธีรยุทธ สมตน ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ผู้แทน สำนักการอนุญาต และสำนักกฎหมาย เข้าร่วมประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 พร้อมทั้งรับทราบคำสั่งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ และคำสั่งคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน และพิจารณาเรื่องสืบเนื่องเกี่ยวกับการจัดหาข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูงปี 2557 เพื่อใช้ในการบริหารจัดการที่ดินตามนโยบาย คทช. และความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะทำงานศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลน ชุมชนเมืองระนอง จังหวัดระนอง ซึ่งคณะทำงานเสนอให้เพิกถอนป่าสงวนและส่งมอบพื้นที่ให้กรมธนารักษ์นำไปบริหารจัดการ ทั้งนี้คณะอนุกรรมการเห็นชอบเพื่อจะนำเสนอในคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) เพื่อพิจารณาต่อไป ในส่วนเรื่องเพื่อพิจารณาที่ประชุมเห็นชอบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน ตั้งแต่ พ.ศ. 2558-2563 จำนวน 919 พื้นที่ 70 จังหวัด 1.64 ล้านไร่ และกำหนดพื้นที่เป้าหมาย ปีงบประมาณ พศ. 2563 (เพิ่มเติม) จำนวน 25 พื้นที่ 12 จังหวัด เนื้อที่ 12,341-2-49.80 ไร่ ในส่วนของประเด็นเรื่องอื่นๆ ที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นการแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้องที่ดินทำกินในพื้นที่สวนป้คอนสาร จังหวัดชัยภูมิ การแก้ไขปัญหาพื้นที่ป่าสวนแห่งชาติหมดอายุการอนุญาตในท้องที่จังหวัดกระบี่ ซึ่งท่าน รมว.ทส. เร่งรัดการดำเนินงานตามภารกิจให้เร็วที่สุดเนื่องจาก คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินถือเป็นคณะแรกในการดำเนินงานด้าน คทช. เพื่อประโยชน์ให้ประชาชนได้มีที่ดินทำกิน และมีขอบเขตการทำกินที่ชัดเจนป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่มเติม

Leave a Comment

Skip to content