นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงวิชาการขับเคลื่อนความร่วมมือกับท้องถิ่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ป่าไม้ ที่ดิน ไฟป่า และฝุ่นควัน

                นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงวิชาการขับเคลื่อนความร่วมมือกับท้องถิ่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ป่าไม้ ที่ดิน ไฟป่า และฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จ.เชียงใหม่ โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ทส. นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ผู้บริหารกรมป่าไม้ ภาคเอกชน นักวิชาการ ผู้นำ อปท. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนา

                โดยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปก.ทส. กล่าวว่า ปัญหาหมอกควันไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่มีมานานแล้ว ทั้งจากวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ การเผาป่า และประเทศเพื่อนบ้าน และทุกฝ่ายพยายามแก้ไขปัญหามาโดยตลอด ดังนั้นทุกภาคส่วนและประชาชนทุกคนจะต้องร่วมมือกันแก้ไขรวมถึงการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึกเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันได้อย่างเป็นรูปธรรมและนายอรรถพล เจริญชันษา ได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ แนวทางการขับเคลื่อนความร่วมมือกับท้องถิ่นในการจัดการและแก้ไขปัญหา ป่าไม้ ที่ดิน ไฟป่า และฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้เน้นย้ำการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน คือการแก้ไขปัญหาที่คน ให้คนที่อยู่ในเมืองจะเข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหา และคนที่อยู่ในพื้นที่ป่าจะต้องทำมาหากินที่จะไม่ส่งผลให้เกิดไฟป่า และกรมป่าไม้จะเป็นพี่เลี้ยงกับ อปท. ในการจัดทำแผนการป้องกันและควบคุมไฟป่าระดับท้องถิ่น ตลอดจนจัดฝึกอบรมการดับไฟป่าเพื่อให้ท้องถิ่นสามารถเข้าทำการดับไฟได้ในเบื้องต้นต่อไป และได้มีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อประกาศเจตนารมย์ร่วม 101 ท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา ป่าไม้ ที่ดิน ไฟป่าและฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่อย่างยั่งยืน

Leave a Comment

Skip to content