พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานการประชุมหารือการปลูกป่าต้นน้ำและป้องกันไฟป่า

                พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานการประชุมหารือการปลูกป่าต้นน้ำและป้องกันไฟป่า โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีนายพงศ์บุญ ปองทอง รองปกท.ทส. และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของกรมป่าไม้ มีนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผอ.สปฟ. นายพฤกษ์ โสโน ผอ.สสป. เข้าร่วมการประชุม

                โดยรอง ปกท.ทส. ได้นำเสนอข้อมูลเป้าหมายจำนวนพื้นที่ปลูกป่าและฟื้นฟูป่า แบ่งเป็น 3 ระยะ ในระยะที่ 1 ระยะเร่งด่วน (ดำเนินการภายในวันที่ 28 ก.ค. 63) ปลูกป่าไม่ต่ำกว่า 1,010 ไร่ และทำฝายชะลอน้ำ ใน 7 พื้นที่เร่งด่วน รวม 70 แห่ง ในระยะที่ 2 (ดำเนินการ 28 ก.ค. 63 – 28 ก.ค. 65) ดำเนินการปลูกป่าและฟื้นฟูป่า ปีละไม่ต่ำกว่า 11,000 ไร่ (ใน 7 พื้นที่เร่งด่วน) รวม 2 ปี จำนวน 22,000 ไร่  ในระยะที่ 3 (ดำเนินการ 29 ก.ค. 65 – 28 ก.ค. 70) ปลูกป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียวไม่ต่ำกว่า 3.273 ล้านไร่

                ทส.จะแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ (คกก.ส่วนกลาง) จัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการฯ ทส. ระดับอำเภอทุกอำเภอ โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ และรองอธิบดีของหน่วยงานที่กำกับดูแลพื้นที่เป็นรองผู้อำนวยการให้ ปม. อส. ทช. ทน. ทบ. และ ทสจ. มอบหมายเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ และ จัดเก็บฐานข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อม (น้ำเสีย/ขยะ/สารพิษจากการเกษตร/อื่นๆ) และท่านประธานการประชุมได้มอบหมายให้ ทส. ไปดำเนินการกำหนดพื้นที่เป้าหมายในระยะที่ 2 และ 3 ให้ชัดเจน วางแผนและกำหนดรูปแบบการฟื้นฟูพื้นที่เขาหัวโล้น และให้กองทัพอากาศถ่ายภาพพื้นที่เป้าหมาย และให้ ทส. กษ. มท. และ พณ. ร่วมกันดำเนินการแก้ไขและช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ในป่าต้นน้ำ ตั้งแต่การสร้างความเข้าใจกับประชาชน และวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและการตลาดให้ครบวงจร

Leave a Comment

Skip to content