นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมการตรวจเยี่ยมและประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

                วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมการตรวจเยี่ยมและประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) โดยมีนายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผอ.สจป.11 (สุราษฎร์ธานี)พร้อมด้วย ผอ.ส่วนทุกส่วน และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมประชุม

                โดยอธิบดีกรมป่าไม้ได้มอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

                1.ให้ความสำคัญกับโครงการพระราชดำริ โดย ทส.ได้ร่วม ศอญ.จะจัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำ กิจกรรมการปลูกป่าและปลูกต้นไม้จะนำมาผนวกร่วมกับโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระองค์ท่าน

                2.การดำเนินงานภายใต้หน่วยงาน ทส.จะไม่มีเส้นแบ่งระหว่างหน่วยงานโดยให้มีการประสานการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด

                3.ต้องบริหารจัดการพื้นที่ป่าไม้เพื่ออำนวยประโยชน์ด้านอนุรักษ์และพัฒนาได้อย่างสมดุลและยั่งยืน อย่าให้หน่วยงานป่าไม้เป็นอุปสรรคของการพัฒนาและการช่วยเหลือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ให้มีระบบติดตามข้อมูลในการขออนุญาตใช้พื้นที่ โดยให้ประสานกับ ทสจ.อย่างใกล้ชิด

                4.ปรับทัศนคติในการทำงานต้องสร้างความสมดุลระหว่างนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน

                5.จัดทำข้อมูลและตรวจสอบพื้นที่ป่าไม้ปี 57 ให้ชัดเจน หากพบการบุกรุกหลังปี 57 ให้ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดทุกราย และในการจับกุมดำเนินคดีต้องคัดกรองประชาชนให้รอบคอบว่ามีสิทธิ์ตาม คทช.หรือไม่เพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง

                6.จัดทำ Road map คทช.เพื่อให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วและให้นำลูกจ้างจากโครงการจ้างงานประชาชนมาช่วยสนับสนุนปฏิบัติงานตามความเหมาะสม

                7.แสวงหาความร่วมมือในการปฏิบัติงานจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างแรงสนับสนุนทั้งด้านกำลังพลและงบประมาณ ซึ่งขณะนี้ประชาชนและรัฐบาลให้ความสำคัญด้านป่าไม้

                และอธิบดีกรมป่าไม้ได้ตรวจเยี่ยมอาคารสำนักงานใหม่ของ สจป.11 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคน

Leave a Comment

Skip to content