นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ครั้งที่ 14/2563

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ครั้งที่ 14/2563 พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รอง อปม. นางนันทนา บุณยานันต์ ผอ.สจช. และคณะกรรมการฯ เข้าร่วม

ในการประชุม คณะกรรมการได้ร่วมพิจารณาวาระเร่งด่วน การกำหนดไม้เทียนทะเลเป็นไม้หวงห้าม ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเป็นไม้ที่มีความนิยมของนักสะสมต้นไม้และมีราคาในท้องตลาดค่อนข้างสูง จึงมีการลักลอบตัดไม้เทียนทะเลในธรรมชาติไปขายตามท้องตลาดเป็นจำนวนมาก จากการประชุมอนุกรรมการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า (คปป.) เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้กำหนดไม้เทียนทะเลเป็นไม้ห้วงห้าม เพิ่มเติมและกำหนดมาตรการในการคุ้มครอง รวมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาทางกฎหมายและบทลงโทษมาบังคับใช้แก่ผู้ลักลอบตัดไม้เทียนทะเล โดยมาตรการดังกล่าว จะแจ้งเวียนไปยังทุกหน่วยงานในพื้นที่ที่มีไม้เทียนทะเลขึ้นอยู่ทราบโดยเร็ว

Leave a Comment

Skip to content