นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการเปิดตัวโครงการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

                นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการเปิดตัวโครงการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้บริหารในสังกัด ทส. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยกรมป่าไม้มี นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้  นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ และผู้บริหารกรมป่าไม้ เข้าร่วม

                ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เห็นชอบหลักการมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณ์ภัยแล้ง ที่ให้ทุกหน่วยงานช่วยเหลือประชาชน ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานที่มีการดำเนินงานร่วมกับประชาชนในพื้นที่มาอย่างตลอดทั้งในและนอกเขตป่า จึงมอบหมายให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงฯ เสนอโครงการที่สามารถปฏิบัติงานร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากสำนักงบประมาณจำนวน 5 โครงการ จาก 4 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงฯ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งสามารถจ้างงานประชาชนให้มาปฏิบัติงานได้ประมาณ 16,488 คน  และจะเป็นมิติการทำงานในรูปแบบใหม่ หรือ New Normal ที่ภาครัฐจะต้องร่วมมือกันกับประชาชนในพื้นที่ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลจะสามารถขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลใน 3 เรื่องหลัก ได้แก่

                1. การจัดหาที่ดินทำกินให้แก่ประชาชน หรือ คทช.

                2. การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเป็นแหล่งน้ำแหล่งอาหารของสัตว์ป่า

                3. การจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data เพื่อรองรับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชน

                โดยกระทรวงฯ ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นพี่เลี้ยงในการปฏิบัติงานของผู้เข้าร่วมโครงการตลอดระยะเวลา 3 เดือนที่ปฏิบัติงานร่วมกัน ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2563 โดยเจ้าหน้าที่จะได้รับค่าจ้างเข้าบัญชีโดยตรง อย่างรวดเร็วเมื่องานแล้วเสร็จในแต่ละเดือน

Leave a Comment

Skip to content