นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการแถลงข่าว “โครงการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

                นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการแถลงข่าว “โครงการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)” โดยมี นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์  เลขานุการ รมว.ทส. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. พร้อมด้วย ผู้บริหารในสังกัด ทส. ในส่วนของกรมป่าไม้มี นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นางนันทนา บุณยานันต์ ผอ.สำนักจัดการป่าชุมชน โฆษกกรมป่าไม้ และนายบัณฑิต วงศ์เสนานุรักษ์ ผอ.ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ เข้าร่วม ณ ห้อง 101 ชั้น 1 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                ในการนี้ รมว.ทส. กล่าวว่า สำหรับการจ้างงานในครั้งนี้ ทส. ได้ใช้งบประมาณ 445,176,000 บาท จ้างงานจำนวน 5 โครงการ รวม 16,488 อัตรา ให้ค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 63 โดยมี 4 หน่วยงาน ได้แก่

                1. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำโครงการ 1 คน 1 ตำบล ร่วมใจพื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 7,255 อัตรา

                2. กรมป่าไม้ รับไปทำหน้าที่ลูกจ้างผู้ช่วยงานเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในการปฏิบัติงานตามนโยบาย คทช. ในการสำรวจการครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและ โครงการจ้างงานประชาชนเพื่อฟื้นฟูป่าหลังถูกไฟไหม้ “สร้างป่า สร้างงาน สร้างรายได้”จำนวน 5,058 อัตรา

                3. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ปรับปรุงพื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อเป็นแหล่งน้ำแหล่งอาหารของสัตว์ป่า จำนวน 3,500 อัตรา

                4. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทำโครงการจ้างสำรวจพื้นที่ใช้ประโยชน์ในเขตป่าชายเลน จำนวน 675 อัตรา

                เพื่อเป็นการช่วยเหลือบัณฑิตที่ตกงานรวมทั้งประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิค-19 และเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่เช้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

Leave a Comment

Skip to content