นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2562

วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิางแวดล้อม โดยมี นายนพดล พลเสน ผู้ช่วย รมว.ทส. นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษา รมว.ทส. นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการ รมว.ทส. พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะผู้บริหารกระทรวงฯ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม 

ในส่วนของกรมป่าไม้ มีนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายจิระศักดิ์ ชูความดี นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ นางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง ผอ.สผส. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

ในการนี้ รมว.ทส.ได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ ทส.ที่ได้ร่วมกันประสานการทำงานกันอย่างใกล้ชิด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ทส.และได้มีการปฏิบัติงานเป็นเชิงประจักษ์ จน ทส. มีผลงานเป็นที่หนึ่ง และการดำเนินงานในระยะถัดไปต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานเพื่อให้เกิดการกระตุ้นและหมุนเวียนเศรษฐกิจ และการจ้างงานประชาชนที่ใช้งบกลาง ต้องทำให้ได้ตามแผนงาน ด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ จะแถลงข่าวในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 นี้ การรณรงณ์การลดใช้ถุงพลาสติกต้องดำเนินงานต่อไป และการเฝ้าระวังเตรียมความพร้อมการรับมือน้ำท่วม ทั้งนี้ ทส.ต้องดำเนินการด้านอนุรักษณ์ควบคู่กับการพัฒนาและใช้ประโยนช์ให้ได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ท่าน ปกท.ทส. ได้ให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำโครงการสำคัญของ ทส. ร่วมกับ ศอญ. เพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโครงการพลิกฟื้นผืนป่า สืบสาน รักษา ต่อยอด สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำและการจัดทำแหล่งน้ำอย่างครบวงจร โดยในระยะแรกมีเป้าหมายดำเนินการใน 8 พื้นที่ จำนวน ประมาณ 20,000 ไร่ และให้เร่งดำเนินการทำโครงการ คทช.เพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับประชาชน และ อปม.ได้นำเสนอผลการดำเนินงานที่สำคัญของ ปม. ทั้งด้านการป้องกันรักษา ป่าชุมชน โครงการ คทช. การฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้และการแจกกล้าไม้กับพี่น้องประชาชน

Leave a Comment

Skip to content