นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงและถ่ายทอดแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

          นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงและถ่ายทอดแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ผ่านระบบ VDO Conference ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งการประชุมออกเป็น 2 รอบ คือ รอบเช้า (เวลา 09.00 – 12.00 น.) มีกลุ่มผู้บริหารเข้าร่วมประชุม ส่วนรอบบ่าย (เวลา 13.30 น. ถึง 16.30 น.) มีกลุ่มผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

          การประชุมชี้แจงและถ่ายทอดแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตในครั้งนี้ จัดโดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ซึ่งดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ที่เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐเตรียมความพร้อมในการบริหารราชการและให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต (รองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด) และเป็นไปตามแนวทางที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด โดยได้เชิญอาจารย์จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางด้านการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง และด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจตามมาตรฐานสากลมาเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำแผนฯ และชี้แจงถึงรายละเอียดต่าง ๆ

          ทั้งนี้ แผนดังกล่าวจะเป็นการเตรียมความพร้อมให้กรมป่าไม้รับมือสภาวะวิกฤตจากภัยพิบัติ 5 สถานการณ์ คือ อุทกภัย อัคคีภัย การชุมนุมประท้วง การขู่วางระเบิด และการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 มีแนวทางในการบริหารและการปฏิบัติงานราชการได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในด้านการให้บริการประชาชน และแนวทางในการป้องกันหรือบรรเทาผลกระทบจากอุบัติการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับกรมป่าไม้ รวมทั้งอันตรายที่เกิดกับบุคลากรขององค์กร และผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Leave a Comment

Skip to content