นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบ VTC ร่วมกับ ทสจ. ทั่วประเทศ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจการจ้างงานประชาชน (งบกลาง)

                วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบ VTC ร่วมกับ ทสจ. ทั่วประเทศ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจการจ้างงานประชาชน  (งบกลาง) ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 และเตรียมความพร้อมการจัดทำ  Project Brief เพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ตามโครงการเงินกู้ของรัฐบาล และกรมป่าไม้มี นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ นางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง ผอ.สผส. นายพฤกษ์ โสโน ผอ.สสป. นางอรวรรณ ปัญญาพรวิทยา ผอ.ส่วนจัดการสิทธิ์การใช้ที่ดินป่าไม้ ร่วมประชุมด้วย

                ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามแผนงานที่ ทส.ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 (งบกลาง) โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งจะจัดจ้างเดือนละ 9,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ในระหว่าง เดือน กค.- กย. 63 นี้ ท่านปกท.ทส. ได้มอบหมายให้ทุก ทสจ.ดำเนินการจัดจ้างประชาชนให้ได้ทุกตำบลตามแนวทางที่ ทส.กำหนดให้ พร้อมทั้งเตรียมการล่วงหน้าเผื่อมีการลาออกก่อนหมดสัญญาจ้าง และให้ ทสจ.ประสาน/ติดตามการดำเนินของทุกหน่วยงานในภาพรวมของ ทส. ภายในจังหวัดด้วย และสำหรับการจัดทำแผนงบประมาณ Project Brief เพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ตามโครงการเงินกู้ของรัฐบาล ในส่วนภูมิภาคจะเสนอในภาพรวมของแต่ละจังหวัด และในส่วนกลางจะเสนอโครงการผ่าน มท. ซึ่งการดำเนินงานจะเริ่มในปีงบประมาณ ปี 2564

                สำหรับการปลูกต้นไม้และการฟื้นฟูป่า ทส.ได้ร่วมกับ TOT จัดทำ Platform พื้นที่ปลูกป่ารายจังหวัด มีเป้าหมายปลูกในพื้นที่ป่าชุมชน พื้นที่ป่าเสื่อมโทรม พื้นที่ทวงคืน พื้นที่หลังไฟไหม้ รวมทั้งในที่ดินทำกินของประชาชน ตาม โครงการ คทช. ที่ต้องมีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้ไม่น้อยกว่า 20 %  ซึ่งได้มอบหมายให้ ปม. จัดทำป้ายติดในทุกจังหวัดเพื่อแจ้งรายละเอียดพื้นที่สำหรับปลูกป่า ซึ่งภาคประชาชน และเอกชนที่สนใจจะร่วมปลูกต้นไม้สามารถเลือกพื้นที่ทำการปลูกได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ต้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรับทราบผลการดำเนินการปลูกป่าด้วย และในจังหวัดที่ไม่มีพื้นที่ป่านั้น ให้ ทสจ.จัดหาพื้นที่ เพื่อดำเนินการปลูกไม่น้อยกว่า 200 ไร่และให้ ปม.ไปศึกษาชนิดพันธุ์พืชและขนาดของกล้าไม้ที่เหมาะสม ให้มีอัตราการรอดตายสูง ต่อไป

Leave a Comment

Skip to content