นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการดำเนินการ โครงการ “ประชาชนร่วมจัดทำแนวเขตที่ดินตามโครงการ คทช.”

            เมื่อวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการดำเนินการ โครงการ “ประชาชนร่วมจัดทำแนวเขตที่ดินตามโครงการ คทช.” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้  โดยมีนายดำรงฤทธิ์ เนียมหมวด ผู้บริหาร GISTDA ร่วมประชุม ในส่วนของกรมป่าไม้ นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รอง อปม. นางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง ผอ.สผส. นายธีรยุทธ สมตน ผอ.สจด. นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผอ.สปฟ. นายพฤกษ์ โสโน ผอ.สสป. นายพิชัย เอกศิริพงษ์ ผชช. เฉพาะด้านจัดการป่าชุมชน นางกันตินันท์ ผิวสะอาด ผอ.สศม. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

            ที่ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการ “ประชาชนร่วมจัดทำแนวเขตที่ดินตามโครงการ คทช.” โดยจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการร่วมดำเนินโครงการฯ ระหว่าง ทส. และ อว. เพื่อนำเทคโนโลยีอวกาศและสนเทศและองค์ความรู้ด้านการจัดการที่ดินและทรัพยากรป่าไม้ของประเทศมาบูรณาการแก้ไขปัญหาการจัดที่ดินในระดับชุมชน ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าว ในเบื้องต้นจะมีการจ้างงานบุคคลในพื้นที่ที่ว่างงานและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จำนวน 1,200 คน เป็นเวลา 4 เดือน งบประมาณรวม 43.2 ล้านบาท ซึ่งรายละเอียดการจ้างงานจะเน้นในเรื่องการปรับปรุงแนวเขตพื้นที่ คทช. และในที่ประชุมมอบหมายให้ Gistda จัดเตรียมข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อนำมาใช้ในการดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ ในส่วนของ MOU ทาง Gistda จะปรับแก้แล้วนำเสนออีกครั้ง

Leave a Comment

Skip to content