นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ หารือร่วมกับผู้นำกลุ่มพัฒนาอุตสหกรรมไม้เศรษฐกิจครบวงจร

                วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ นายอรรถพล  เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ หารือร่วมกับผู้นำกลุ่มพัฒนาอุตสหกรรมไม้เศรษฐกิจครบวงจร อาทิ นายชลธิศ สุรัสวดี หัวหน้ากลุ่มฯ นายจิตติวัฒน์ สีละพัฒน์ ผู้ประสานกลุ่มฯ นายจิรวัฒน์ ตั้งกิจงามวงศ์ นายกสมาคมธุรกิจไม้ นายคมวิทย์ บุญธำรงกิจ อุปนายกสมาคมธุรกิจค้าไม้ นายวัฒนพงษ์ ทองสร้อย นายกสมาคมการค้าชีวมวลไทย พร้อมด้วย นางกันตินันท์ ผิวสอาด ผอ.สศม นายสุชาติ กัลยาวงศา ผอ.สวพ. นายนพดล ฮมแสน ผอ.สกญ. นายสาโรจน์ วัฒนสุขสกุล ชช. ด้านวิจัยและพัฒนาผลิตผลป่าไม้ นายสุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ รก.ชช. ด้านการ ส่งเสริมการปลูกป้าและเจ้าหน้าที่กรมปาไม้ เข้าร่วม

                ทั้งนี้ กรมป่าไม้ได้หารือร่วมกับกลุ่มพัฒนาอุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจครบวงจรเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจของประเทศไทย โดยในที่ประชุมได้เสนอ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการเดินหน้าและยกระดับให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าไม้ระดับโลก พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้ประชาชนมีรายได้จากการปลูกไม้เศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นโดยเริ่มจากการเปลี่ยน Mindset ส่งเสริมให้คนหันมาใช้ประโยชน์จากเนื้อไม้ ปรับพื้นที่ในการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ที่เหมาะสมสร้างกลไกการตลาดและอำนวยความสะดวกในเชิงนโยบาย ระเบียบและกฎหมายที่เป็นปัญหาอุปสรรคทุกมิติ โดยกรมป่าไม้จะนำข้อเสนอจากกลุ่มพัฒนาอุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจครบวงจรเพื่อขับเคลื่อนในแนวทางเดียวกันและให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ต่อไป

Leave a Comment

Skip to content