นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มสมรรถนะข้าราชการ เพื่อรองรับภารกิจสำคัญของกรมป่าไม้

            นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มสมรรถนะข้าราชการ เพื่อรองรับภารกิจสำคัญของกรมป่าไม้ โดยมีนายจิระศักดิ์ ชูความดี นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมผู้บริหารในส่วนกลาง เข้าในพิธีเปิดโครงการ  โครงการพัฒนาศักยภาพฯ มีข้าราชการที่ได้รับการบรรจุใหม่ระยะเวลา ไม่เกิน 2 ปี จำนวน 46 คน เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้ เพื่อให้ข้าราชการดังกล่าวได้รับการฝึกฝน เรียนรู้ ปฏิบัติงานจริงในภารกิจหลักของกรมป่าไม้ ในการนี้ อธิบดีกรมป่าไม้ ได้มอบนโยบายเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้

            1. โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มสมรรถนะข้าราชการฯ เพื่อให้คนรุ่นใหม่ สานต่อการทำงานเพื่อให้ภารกิจสำคัญของกรมป่าไม้ เดินหน้าต่อไปในอนาคตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการดูแล รักษาทรัพยากรป่าไม้ และความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ภายใต้สโลแกน “กรมป่าไม้ รักป่า รักประชาชน”

            2. กรมป่าไม้ เป็นหน่วยงานที่มีที่ดินของรัฐในความรับผิดชอบมากที่สุดหน่วยงานหนึ่ง เปรียบเสมือนกับเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์ แต่ก็สามารถให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ได้ ดังนั้น เพื่อให้การดูแล รักษา ป่าไม้ของชาติคงอยู่ควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์ จึงจำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความเสียสละ ซึ่งกรมป่าไม้ คาดหวังกับข้าราชการรุ่นนี้ ให้ทำหน้าที่ที่สำคัญดังกล่าว

            3. ความภาคภูมิใจของข้าราชการที่ปฏิบัติงานในกรมป่าไม้ คือการปฏิบัติงานรักษาทรัพยากรป่าไม้ให้คงอยู่ และพัฒนากรมป่าไม้ให้เจริญก้าวหน้าในทุกด้าน ดังนั้น จึงให้ข้าราชการทุกคนมีความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสทำหน้าที่ดังกล่าวและสลับเปลี่ยนหมุนเวียนหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายต่อไป

Leave a Comment

Skip to content