นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน

                วันศุกร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖3 เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒๐ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. นางระวิวรรณ  ภูริเดช เลขาธิการ สผ. นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อทบ. นายมนต์สังข์  ภู่ศิริวัฒน์ รอง สผ. และนายกุศล โชติรัตน์ รอง อทน.

                ที่ผ่านมารัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ได้จัดที่ดินทำกินให้ประชาชนผู้ยากไร้ไปแล้ว จำนวน 243 พื้นที่ รวมเนื้อที่  6.74 แสนไร่ และเป็น คทช. ในพื้นที่กรมป่าไม้ จำนวน 134 พื้นที่ รวมเนื้อที่ 6.37 แสนไร่ และเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ป้องกันการบุกรุกที่ดินเพิ่มเติม ทส.จึงได้บูรณาการดำเนินงานของหน่วยงาน ทส. จัดทำโครงการนำร่อง เพื่อจัดหาน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และหากมีน้ำเหลือก็ใช้ทำการเกษตร ต่อไปได้ จึงมอบหมายให้หน่วยงาน ดำเนินการ ดังนี้

                1ปม.คัดเลือกพื้นที่ คทช.ที่มีศักยภาพและชุมชนที่เข้มแข็ง เป็นพื้นที่โครงการ นำร่อง กระจายในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

                2สผ.จัดทำข้อเสนอโครงการ นำร่องระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ คทช. ในกลุ่มพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนอนุรักษ์พลังงาน

                3ทบ.และ ทน. จัดทำแหล่งน้ำ ทั้งบนดินและใต้ดิน ตามศักยภาพของพื้นที่

Leave a Comment

Skip to content