นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลและถอดบทเรียน (After Action Review : AAR )

            วันอังคาร ที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลและถอดบทเรียน (After Action Review : AAR )  การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2563 โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายประลอง ดำรงค์ไทย อคพ.และกรมป่าไม้มีนายอรรถพล เจริญชันษา อปม. นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รอง อปม. นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผอ.สปฟ. นางนันทนา บุณยานันต์ ผอ.สจช. นายกมล นวลใย ผอ.สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่) นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผอ.สจป.ที่ 3 (ลำปาง) เข้าร่วมรับฟังการระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการ NGOs  และ ประชาชน ร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง ในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

            โดยอธิบดีกรมป่าไม้ได้แสดงเจตนารมณ์ ยินดีร่วมกับพี่น้องประชาชนและทุกภาคส่วน ในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ซึ่งหัวใจของความสำเร็จในแก้ไขปัญหาคือเราจะต้องมาหยุดไม่ให้เกิดไฟป่าและมาร่วมกันฟื้นฟูป่าไม้ไปด้วยกัน

Leave a Comment

Skip to content