นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ครั้งที่11/2563

 นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ครั้งที่11/2563 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมการป่าไม้ ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมีผู้อำนวยการสำนักจากส่วนกลางและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม 

 ในการประชุมดังกล่าวที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันพุธที่ 15 เมษายน 2563 และครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันพุธที่ 22 เมษายน 2563 และในที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบในหลักการของร่างระเบียบ และให้เสนออธิบดีกรมป่าไม้เพื่อพิจารณาลงนามในร่างระเบียบ เพื่อประกาศราชกิจจานุเบกษา ต่อไป

Leave a Comment

Skip to content