นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ หัวหน้า ผต.ทส. พร้อมด้วย นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ นายเฉลิมชัย ปาปะทา ผต.ทส. ประชุมติดตามการตรวจราชการของ ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ หัวหน้า ผต.ทส. พร้อมด้วย นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ นายเฉลิมชัย ปาปะทา ผต.ทส. ประชุมติดตามการตรวจราชการของ ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยผ่านรูปแบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินการและปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงานตามภารกิจของกรมป่าไม้ โดยในส่วนของกรมป่าไม้ มีนายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายธรรมนูญ อัครพินท์ นายจุมพฏ ชอบธรรม ผต.ปม. นายอภิรักษ์ ทหรานนท์ ผู้ช่วย ผต.ปม. นายธีรยุทธ สมตน ผอ.สจด. นายนพดล ฮมแสน ผอ.สกญ. นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ ผอ.สคร. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ

Leave a Comment

Skip to content