นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ ผต.ทส. เป็นประธานการตรวจราชการเขตตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

                 นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ ผต.ทส. เป็นประธานการตรวจราชการเขตตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 5 (ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลา) ของผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ โดยประชุมทางไกล (VDO Conference) ณ ห้อง 5002 อาคารกรมควบคุมมลพิษ ทส.

                 ทั้งนี้ ผต.ทส. ติดตามผลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด ทส. ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 5 ดังนี้

                1.ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของหน่วยงาน

                2.ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการกระทรวงฯ

                   2.1ด้านการสร้างการเติบโตบนสังคมสีเขียวและฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ

                   2.2ด้านการสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำ

                   2.3ด้านพัฒนาเมืองให้มีการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการเติบโตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

                3.ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน

                4.เรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)

                ในการประชุมดังกล่าว มีนายธรรมนูญ อัครพินท์ ผต.ปม. พร้อมด้วยนายอภิรักษ์ ทหรานนท์ ผู้ช่วย ผต.ทส.

นายธีรยุทธ สมตน ผอ.สจด. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมสำนักแผนฯ ชั้น 3 อาคาร

เทียมคมกฤส กรมป่าไม้

Leave a Comment

Skip to content