นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. เป็นประธานการประชุมหารือหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเตรียมการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาไฟป่า

            นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. เป็นประธานการประชุมหารือหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเตรียมการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือปี 2563 ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้า

            ที่ประชุมหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันที่ผ่านมาในปีนี้ โดยท่าน ปกท.ทส. ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดว่าเพราะเหตุใดจึงเกิดไฟไหม้ในพื้นที่ป่าไม้ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ จนได้รับความเสียหายหนักกว่าปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งศึกษาปัญหาและการดำเนินการด้านต่างๆ เช่น ความชำนาญพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ การประสานการทำงานของหน่วยงาน การนำเทคโนโลยีมาใช้ เป็นต้น นอกจากนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันในปี 2564 ท่าน ปกท.ทส. ให้ คพ. อส. และ ปม. เตรียมการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ  เช่น เจ้าหน้าที่ดับไฟป่า การบริหารงานในพื้นที่และภาพรวมทั้งประเทศ การข่าว การประชาสัมพันธ์ และการทำความเข้าใจกับประชาชน การจัดการด้านสัตว์ป่า การจัดชุดปฏิบัติการพิเศษ เป็นต้น พร้อมทั้งให้ช่วยกันศึกษาข้อมูลด้านไฟป่าในประเทศต่างๆ และในระดับพื้นที่ในประเทศไทย และรับข้อสังเกตุจากคนทุกกลุ่ม เพื่อนำข้อมูลมาปรับใช้ในการป้องกันการเกิดไฟป่าในปีถัดไป ทั้งนี้ ต้องให้ความสำคัญกับการป้องกันพื้นที่ป่าที่ถูกไฟไหม้ ห้ามมิให้มีการบุกรุกอย่างเด็ดขาด

            ในการนี้มี นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รอง ปกท.ทส. และผู้บริหาร ทส. ร่วมประชุม ในส่วนของกรมป่าไม้ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผอ.สปฟ. นายพฤกษ์ โสโน ผอ.สสป. ร่วมประชุม ในวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 17 อาคาร ทส.

Leave a Comment

Skip to content