ผู้ตรวจราชการ ทส. ประชุมวางแผนการตรวจราชการ ปี 63 28 เมษายน 2563

          นายธรรมนูญ อัครพินท์ นายจุมพฏ ชอบธรรม ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ และนายอภิรักษ์ ทหรานนท์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ ผู้ตรวจราชการ ทส. เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว

Leave a Comment

Skip to content