นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุม เพื่อหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับของป่า (ผลปาล์มน้ำมัน) ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุม เพื่อหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับของป่า (ผลปาล์มน้ำมัน) ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่หมดอายุการอนุญาต กรณีบริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายจุมพฏ ชอบธรรม ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ รักษาราชการแทน ผอ. สกม. นายนพดล ฮมแสน ผอ.สกญ. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม  2 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

ที่ประชุมสรุปแนวทางการปฏิบัติงานเบื้องต้นต้องดำเนินการจัดระเบียบพื้นที่ (zoning) จำนวนประมาณ 20,000 ไร่ ให้ชัดเจน โดยแบ่งเป็นพื้นที่ตามมาตรการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.) พื้นที่ปลูกฟื้นฟูให้เป็นป่าธรรมชาติ พื้นที่ป่าชุมชน และพื้นที่ที่จะผนวกเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองพระยา จากนั้นจึงจะสามารถนำพื้นที่ที่เหมาะสมมาพิจารณาอนุญาตให้กับคนที่มีคุณสมบัติและมีสิทธิจะได้เก็บหาของป่าได้ แต่สิ่งที่ต้องดำเนินการโดยเร็วคือการเร่งรัดมาตรการ คทช. ให้กับบุคคลที่คณะกรรมการ คทช. จังหวัดรับรองคุณสมบัติแล้ว ทั้งนี้ เพื่อป้องกันปัญหาทับซ้อนและป้องกันการเกิดความขัดแย้งในภายหลัง ในการนี้ ท่าน อปม. ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงาน เร่งรัดการทำงานและดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายด้วย

Leave a Comment

Skip to content