นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายศศิน เฉลิมลาภ ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ

                วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 กรมป่าไม้  จัดพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการดำเนินกิจกรรมพัฒนาการบริหารจัดการพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในผืนป่าตะวันตก(พ.ศ. 2563-2566) ระหว่างกรมป่าไม้ กับ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

                โดยมี นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายศศิน เฉลิมลาภ ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร  ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ โดยมีนายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายธีรยุทธ สมตน  ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ และนายภานุเดช  เกิดมะลิ เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร นายจุมพฏ ชอบธรรม ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ นางนันทนา  บุณยานันต์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน นางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ นายนพดล ฮมแสน ผู้อำนวยการสำนักการอนุญาต และนางกันตินันท์ ผิวสอาด ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ ลงนามเป็นสักขีพยาน  ทั้งนี้เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในผืนป่าตะวันตกโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางการดำเนินกิจกรรม เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกิดพื้นที่ป่าเศรษฐกิจและป่าชุมชน ตามนโยบายป่าไม้แห่งชาติ  และสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าสงวนในผืนป่าตะวันตกโดยรอบให้เป็นแนวป่ากันชนของพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายตลอดจนศึกษาประเมินปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่นำร่องของป่าสงวนฯ  ในผืนป่าตะวันตก  นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ป่าสงวนฯ

Leave a Comment

Skip to content