นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมความก้าวหน้า เรื่อง การสร้างการรับรู้ภารกิจของกรมป่าไม้

                วันพุธที่ 22 เมษายน 2563 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมความก้าวหน้า เรื่อง การสร้างการรับรู้ภารกิจของกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายจิระศักดิ์  ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ นางนันทนา บุณยานันต์ โฆษกกรมป่าไม้ นายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง นายบัณฑิต  วงศ์เสนานุรักษ์ ผู้อำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

                ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมป่าไม้ ได้มอบแนวทางในการขับเคลื่อนการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ของกรมป่าไม้ให้เกิดประสิทธิภาพ และเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

                1. ความพร้อมในการเตรียมและการสนับสนุนข้อมูลเพื่อใช้สำหรับการทำข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ดำเนินการชี้แจงพร้อมทั้งเผยแพร่โดยเร็ว เพื่อลดความเข้าใจผิดที่จะเกิดต่อสาธารณชน

                2. ขอให้ดำเนินการงานด้านการประชาสัมพันธ์เชิงบวก โดยประสานไปยังสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อนำข้อมูลกิจกรรมหรือการปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ที่จะสามารถนำมาจัดทำเป็นข่าวเผยแพร่ให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี

                ต่อกรมป่าไม้ 3. การจัดทำ infographic มีความสำคัญ ขอให้มีการจัดทำเพื่อใช้เผยแพร่ เพราะสามารถช่วยให้บุคคลภายนอกเข้าใจภารกิจการทำงานของกรมป่าไม้ได้ดียิ่งขึ้น 4. การจัดกิจกรรม (event) ในเรื่องของการปลูกป่า และโครงการรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนที่จะจัดขึ้น ในช่วงของสถานการณ์ฉุกเฉินการแพร่ระบาดการติดเชื้อไวรัสโควิด ขอให้จัดกิจกรรมโดยคำนึงถึงและสอดรับกับมาตรการที่รัฐบาลกำหนดไว้ โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ เช่น การจัดกิจกรรม ผ่าน Social Media 5. ขอให้ส่วนประชาสัมพันธ์ สร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนที่มีอยู่ ซึ่งเป็นการลดช่องว่างในระยะของการเกิดการแพร่ระบาดการติดเชื้อไวรัสโควิด 6. ขอให้ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน หากไม่เพียงพอและมีความจำเป็น ขอให้เสนอจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในภารกิจให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Leave a Comment

Skip to content