นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ให้สัมภาษณ์กับทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 HD ในประเด็นเรื่องแนวทางการฟื้นฟูพื้นที่ป่า

                22 เมษายน 2563 ณ กรมป่าไม้ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ให้สัมภาษณ์กับทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 HD ในประเด็นเรื่องแนวทางการฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ได้รับความเสียหายจากเหตุไฟไหม้ป่า และความคืบหน้าการดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิดในการลักลอบเผาป่าที่เกิดขึ้น โดยมี นายธนพัต กิตติบดีสกุล ผู้สื่อข่าว ขอสัมภาษณ์ในประเด็นดังกล่าว

                โดยอธิบดีกรมป่าไม้ ได้กล่าวถึง สาเหตุของการเกิดไฟป่าที่พบโดยแยกออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนที่เกิดจากความตั้งใจซึ่งเกิดจากการเข้าไปเก็บหาของป่า การจุดไฟเผาป่าเพื่อล่าสัตว์ ตลอดจนการเผาเพื่อต้องการขยายพื้นที่ทำกิน และอีกส่วนหนึ่งเกิดจากความไม่ตั้งใจและความรู้เท่าไม่ถึงการณ์และไม่มีเจตนาในการเผา สำหรับในกลุ่มนี้กรมป่าไม้ จะลงพื้นที่พูดคุยเพื่อทำความเข้าใจเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุขึ้นอีก ในส่วนของกลุ่มแรกหากมีการสืบและพบข้อเท็จว่ามีเจตนาและตั้งใจที่จะเผาป่า ก็ต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นกับกลุ่มที่ไม่เคารพกติกาและไม่เชื่อฟัง  ซึ่งอยากไรก็ตามเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายได้ทำควบคู่ไปกับการพูดคุยสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน จะเห็นได้ว่าในเดือนที่ผ่านมาทุกจังหวัดจะมีมาตรการในการบังคับใช้กฎหมายมีการดำเนินคดี 1,045 คดี มีผู้ต้องหาประมาณ 40 กว่าราย และมีการตัดสินคดีแล้ว 2 ราย ได้รับโทษ 4 ปี และได้ลดโทษเหลือ 2 ปี และนอกจากนี้ยังมีโทษปรับอีกประมาณ 4 แสนกว่าบาท และยังมีโทษต้องรับผิดทางแพ่ง ซึ่งหนึ่งเดือนที่ผ่านมาพบว่าปัญหาจากการลักลอบเผาป่าลดลงเพราะประชาชนหลายคนเกรงกลัวต่อการถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย และระยะยาวจะได้มีการพูดคุยหารือร่วมกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อมาตรการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือการดำเนินการของรัฐว่าควรจะต้องทำอย่างไร

                ขณะนี้ กรมป่าไม้ ได้ตรวจสอบพื้นที่ที่เสียหายจากไฟป่าครอบคลุมพื้นที่ 8-9 ล้านไร่ แต่ไม่ได้หมายความว่าพื้นที่ป่าเสียหายทั้งหมด ซึ่งตอนนี้กำลังเร่งสำรวจว่ามีพื้นที่ป่าเสียหายเท่าไหร่ ซึ่งคาดว่าไม่น่าจะเกิด 10% ซึ่งเรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปะอาชา) ได้มีข้อสั่งการ และมอบหมายให้ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้ร่วมหารือกับทางจังหวัด ในเรื่องของการกำหนดแผนฟื้นฟูในพื้นที่ป่าที่ได้รับความเสียหาย โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในการเข้าร่วมกันในการดูแลรักษาและปลูกต้นไม้  นอกจากนี้กรมป่าไม้ยังได้จัดเตรียมกล้าไม้สำหรับการปลูกเพื่อฟื้นฟูพื้นป่าที่ได้รับความเสียหายไว้ประมาณ 10 ล้านกล้า โดยจะใช้ไม้ประจำถิ่นเป็นไม้ที่ใช้ในการเบิกนำในพื้นที่ฟื้นฟูหลังซึ่งจะทำให้พื้นที่ป่าสามารถปรับสภาพกลับมาเป็นพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมต่อไป

Leave a Comment

Skip to content