นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อปรับอัตรากำลังข้าราชการให้สอดคล้องเหมาะสมกับการปฏิบัติงานและภารกิจเร่งด่วน

นายอรรถพล เจริญชันษา อปม. เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับ นายจิระศักดิ์ ชูความดี รอง อปม. นายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ ผอ.สบก.  นายธีรยุทธ สมตน ผอ.สจด. และผู้แทนสำนักที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับอัตรากำลังข้าราชการให้สอดคล้องเหมาะสมกับการปฏิบัติงานและภารกิจเร่งด่วนที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล

ด้วยกรมป่าไม้ได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการที่สำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ในการจัดทำโครงการ คทช. เพื่อจัดที่ดินทำกินให้ประชาชนผู้ยากไร้ รวมทั้งการป้องกันการบุกรุกทำลายป่า เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ขาดแคลนอัตรากำลังข้าราชการในการปฏิบัติงาน

อธิบดีกรมป่าไม้ จึงได้ดำริให้จัดทำการปรับปรุงอัตรากำลังสำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ของกรมป่าไม้ให้เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงาน โดยให้จัดทำโครงการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ โดยคัดเลือกข้าราชการบรรจุใหม่ที่มีศักยภาพหรือเคยปฏิบัติงานในภารกิจนั้นๆ ไปปฏิบัติงานที่ขาดแคลนข้าราชการ รวมทั้งต้องสร้างความภาคภูมิใจให้กับข้าราชการที่ถูกคัดเลือกด้วย และหลังจากเสร็จสิ้นโครงการแล้วให้ทำหน้าที่หรือจัดลงในกรอบอัตราตำแหน่งที่ได้รับการฝึกอบรมดังกล่าว ต่อไป

Leave a Comment