นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ นายจิระศักดิ์ ชูความดี รอง อปม. นายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ ผอ.สบก. ร่วมประชุมผ่านระบบ vdo conference

          วันที่ 1 เมษายน 2563 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ นายจิระศักดิ์ ชูความดี รอง อปม. นายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ ผอ.สบก. ร่วมประชุมผ่านระบบ vdo conference ร่วมกับนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รอง ปกท.ทส. ในฐานะ ผอ.ศูนย์ ผตร.ทส. อคพ. รอง ออส. รอง อปม. ผอ.สำนัก และ ผอ.กองที่เกี่ยวข้อง ในฐานะกรรมการฯ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

          ผู้แทนจังหวัดภาคเหนือรายงานผลการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ ซึ่งสถานการณ์โดยทั่วไปดีขึ้นจากเมื่อวาน และการจัดชุดปฏิบัติการจิตวิทยา (ปจว) ช่วยในการปฏิบัติงานด้านมวลชนดีมาก ในส่วนของพื้นที่ที่มีการเกิดไฟป่าต้องนำเรื่องการตัดสิทธิการอยู่อาศัยทำกินตามแนวทางของ คทช. ด้วย หากตรวจสอบพบว่าละเลยหรือจงใจทำให้เกิดไฟป่าดังกล่าว และในการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในจังหวัดอื่นๆ ต้องดำเนินการให้เข้มข้น ผู้บริหารต้องควบคุมอย่างใกล้ชิด สนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่ หากมีปัญหาการทำงานให้รีบแจ้งโดยตรงถึงท่าน ปกท.ทส. และท่าน ปกท.ทส. เน้นย้ำว่าการปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ต้องใช้มาตรการของสาธารณสุขในการป้องกัน COVID-19 ด้วย

          ในการนี้ อปม. รายงานในที่ประชุมว่าหากหน่วยงานต้องการความช่วยเหลือด้านการประสานกับฝ่ายความมั่นคง ให้ประสานตรงที่กรมป่าไม้เพื่อจะได้จัดชุดปฏิบัติการจิตวิทยา (ปจว.) ร่วมกับกองทัพภาคที่ 3 ในการไปร่วมดำเนินการ

Leave a Comment

Skip to content