นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ครั้งที่ 9/2563

วันพุธที่ 15 เมษายน 2563 นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ครั้งที่ 9/2563 โดยมีนายจุมพฏ ชอบธรรม ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ผู้อำนวยการสำนักส่วนกลางทุกสำนัก ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมการปลูกป่า ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

สำหรับการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ครั้งที่ 6/2563  เมื่อวันพุธที่ 1 เมษายน 2563 และครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563  และพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 รวมถึงร่วมกันพิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ว่าด้วยการดูแลรักษาและการจัดทำบัญชีทรัพย์สินส่วนกลางของป่าชุมชน พ.ศ. … และพิจารณาร่างระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน โครงการจัดการทรัพยากรป่าไม้ เพ่อสนับสนุนงานโครงการหลวงและพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง พ.ศ. ….

Leave a Comment

Skip to content