นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุมเอกสารนำเสนอแผนและผลการดำเนินงานควบคุมไฟป่า

            10 เมษายน 2563 ณ ที่ทำการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เขาดินวนา

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุมเอกสารนำเสนอแผนและผลการดำเนินงานควบคุมไฟป่า เพื่อที่ทางศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน
จะได้ช่วยสนับสนุนในการดำเนินการควบคุมไฟป่าให้กับกรมป่าไม้ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นในเวลานี้ให้สามารถบรรเทาได้
            ในการนี้ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงสถานการณ์ไฟป่า ในพื้นที่ความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ทั่วประเทศ ดังนี้

            1. จุดความร้อนทั่วประเทศ จำนวน 202,162   จุด แบ่ง

                        – จุดความร้อนในเขตป่า  จำนวน    124,037   จุด คิดเป็นร้อยละ 61 ของจุดความร้อนทั้งหมด

                        – จุดความร้อนนอกเขตป่า จำนวน   78,125     จุด  คิดเป็นร้อยละ 39 ของจุดความร้อนทั้งหมด

            2. จุดความร้อนที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ มีจำนวน 49,451 จุด อยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ จำนวน 74,586 จุด และนอกเขตป่า จำนวน 78,125 จุด

Leave a Comment

Skip to content