นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ครั้งที่ 10/2563

                วันพุธที่ 22 เมษายน 2563 นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ครั้งที่ 10/2563 โดยมีนายจิระศักดิ์ ชูความดี และนายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายจุมพฏ ชอบธรรม ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ผู้อำนวยการสำนักส่วนกลางทุกสำนัก ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

                สำหรับการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ครั้งที่ 8/2563  เมื่อวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 รวมถึงร่วมกันพิจารณาร่างระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุนกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต พ.ศ. 2563 และพิจารณาร่างระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน โครงการเครือข่ายชุมชนฟื้นฟูป่า (คชป.) พ.ศ. 2563

Leave a Comment

Skip to content