นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ครั้งที่8/2563

                นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ครั้งที่8/2563 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมการป่าไม้ ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤสกรมป่าไม้ โดยมีผู้อำนวยการสำนักจากส่วนกลางและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม
                ในการประชุมดังกล่าวที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ครั้งที่ 6/2563  เมื่อวันพุธที่ 1 เมษายน 2563 และครั้งที่ 7 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563  และได้ร่วมกันพิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ว่าด้วยการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน พ.ศ. …

Leave a Comment

Skip to content