นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ครั้งที่ 7/2563

           วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ครั้งที่ 7/2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมีนายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ และคณะกรรมการฯ ร่วมพิจารณาร่างกฎหมาย

ในการประชุมดังกล่าว ที่ประชุมได้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อสั่งการในการประชุมครั้งที่ 6/2563เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 และพิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดตั้งและขยายเขตป่าชุมชน พ.ศ. … และเรื่องอื่นๆ        

Leave a Comment

Skip to content