นายจิระศักดิ์ ชูความดี และ นายสมศักดิ์ สรรพโกศล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

                วันที่ 14 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. นายจิระศักดิ์ ชูความดี และ นายสมศักดิ์ สรรพโกศล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ การโอนจัดสรรงบประมาณไปเบิกจ่ายส่วนภูมิภาคและการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักส่วนกลาง ณ ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส สำหรับสำนักจัดการทรัพยากรท้องที่ประชุมผ่านระบบ Video Conference สรุปรายละเอียดดังนี้

                1. สำนักบริหารกลางได้ชี้แจงขั้นตอนวิธีการเบิกจ่าย กิจกรรมปลูกและบำรุงป่า จากงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน เป็น งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 โดยจะจัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติจัดส่งภายหลัง

                2. สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ แนะนำให้ส่วนอำนวยการของสำนักท้องที่พิจารณาแยกรายละเอียด ใบ ง 241 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 จะเป็นของสำนักส่งเสริมการปลูกป่า ส่วน ใบ ง 241 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 จะเป็นของสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

                3.สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้รายงานในที่ประชุมว่า สำนักงบประมาณให้กรมป่าไม้พิจารณาปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อนำไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ….

Leave a Comment

Skip to content