นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. เป็นประธานการประชุม Video Conference เพื่อเร่งรัดการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563

                นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. เป็นประธานการประชุม Video Conference เพื่อเร่งรัดการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 และการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการปรับลดวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 และ 2564 โดยมี ผู้บริหาร ทส. ร่วมประชุม และในส่วนของกรมป่าไม้มี นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้  นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ นายจิระศักดิ์ ชูความดี นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รอง อปม. ผู้บริหารกรมป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการประชุม ในวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

                ท่าน ปกท.ทส. ให้ทุกหน่วยงานเตรียมข้อมูลการปรับลดงบประมาณ ตาม พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 โดยตัดจากงบประมาณ การฝึกอบรม การเดินทางไปราชการต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น รวมถึงงบลงทุนไม่สามารถดำเนินการได้ก่อนวันที่ 7 เมษายน 2563 นอกจากนี้ ท่าน ปกท.ทส. ให้แต่ละหน่วยงานพิจารณาปรับลดงบประมาณในร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยตัดลดงบประมาณจากรายการที่กำหนด เช่น งบการฝึกอบรม งบเดินทางไปราชการต่างประเทศ และให้ตัดลดงบประมาณในส่วนของงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ร้อยละ 50 จากวงเงินทั้งหมด ทั้งนี้ ให้แต่ละหน่วยงานส่งรายละเอียดการตัดงบประมาณดังกล่าวภายในวันที่ 20 เมษายน 2563 เพื่อให้ ทส. รวบรวมข้อมูลส่งสำนักงบประมาณ ในวันที่ 22 เมษายน 2563 ต่อไป

                ในการนี้ ท่าน ปกท.ทส. ได้มอบหมายให้แต่ละหน่วยงานเตรียมความพร้อมในการทำงานหลังสถานการณ์ COVID-19 ดีขึ้น โดยให้ทุกหน่วยงานจัดทำปฏิทินกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละเดือน ส่งให้ กยผ. เป็นผู้รวบรวมในภาพรวมของ ทส. และท่าน อปม. ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้เร่งรัดการดำเนินการตามที่ท่าน ปกท.ทส. สั่งการ ต่อไป

Leave a Comment

Skip to content