ขอเชิญประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ การโอนจัดสรรงบประมาณไปเบิกจ่ายส่วนภูมิภาคและการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันอังคารที่ 14 เมษายน 2563

Leave a Comment

Skip to content