การช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ประสบอันตราย

1. การช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ประสบอันตราย หากปฏิบัติหน้าที่แล้วเจ็บป่วย / ได้รับบาดเจ็บ/เสียชีวิต จะได้รับสวัสดิการ ดังนี้

1.1 สวัสดิการจากกรมป่าไม้ ตามระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกรมป่าไม้ ว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์เจ้าหน้าที่ที่ประสบอันตรายในการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ.2560 เพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ประสบอันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่ในกรณีดังนี้

(1) เสียชีวิต ให้ได้รับการช่วยเหลือ  รายละ 50,000 บาท
(2) พิการ ให้ได้รับการช่วยเหลือ  รายละ 20,000 บาท                 
(3) บาดเจ็บ ให้ได้รับการช่วยเหลือ  รายละ 10,000 บาท            

1.2 สวัสดิการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามระเบียบสวัสดิการการสงเคราะห์สมาชิกสวัสดิการและผู้ปฏิบัติงานให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2561

(1) เสียชีวิต ให้ได้รับการช่วยเหลือเห็นสมควร  แต่ไม่เกินรายละ 500,000 บาท
(2) บาดเจ็บสาหัด ให้ได้รับการช่วยเหลือเห็นสมควร  แต่ไม่เกินรายละ 350,000 บาท
(3) บาดเจ็บจากการปฏิบัติงาน ให้ได้รับการช่วยเหลือเห็นสมควรแต่ไม่เกินรายละ 200,000 บาท
(4) กรณีอื่นๆ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณีแต่ไม่เกินรายละ 100,000 บาท

1.3 มูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าและรักษาทะเล ตามวัตถุประสงค์ ที่มีความประสงค์จะให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือแก่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งครอบครัวของผู้ปฏิบัติงานพิทักษ์ป่า บุคคล องค์กร กลุ่ม ชมรม สมาคมและอื่น ๆ ที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีสวัสดิภาพและคุณภาพ ในการปฏิบัติงานและดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม

เกณฑ์การช่วยเหลือผู้พิทักษ์

ผู้พิทักษ์ป่าประสบเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนเกิดการปะทะในพื้นที่เสี่ยงภัย

เสียชีวิต  จำนวนเงิน  200,000 บาท
เจ็บสาหัส จ่ายตามจริงไม่เกิน     50,000 บาท
เจ็บ จ่ายตามจริงไม่เกิน   10,000 บาท
ป่วย  จ่ายตามจริงไม่เกิน  5,000 บาท

ผู้พิทักษ์ป่าประสบเหตุจากการทำงานปกติ

เสียชีวิต  จำนวนเงิน  100,000 บาท
เจ็บสาหัส จ่ายตามจริงไม่เกิน     25,000 บาท
เจ็บ จ่ายตามจริงไม่เกิน   5,000 บาท
ป่วย  จ่ายตามจริงไม่เกิน  2,500 บาท

บุคคลทั่วไปที่เสียชีวิต/บาดเจ็บจากการปฏิบัติงานช่วยเหลือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ   

เสียชีวิต  จำนวนเงิน  50,000 บาท
เจ็บสาหัส จ่ายตามจริงไม่เกิน     20,000 บาท
เจ็บ จ่ายตามจริงไม่เกิน   5,000 บาท
ป่วย  จ่ายตามจริงไม่เกิน  2,500 บาท

         ทั้งนี้ กรณีเสียชีวิต เจ็บสาหัส เจ็บ ป่วย ที่เป็นประจักษ์ให้จ่ายเงินได้ทันทีตามจริง แต่ไม่เกินที่กำหนด หากกรณีที่ไม่เป็นที่ประจักษ์ ให้นำเข้าคณะกรรมการพิจารณา

1.4 สหกรณ์กรมป่าไม้ ตามวัตถุประสงค์ คือ ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว

(1) ให้เฉพาะกรณีเสียชีวิต  รายละ 10,000 บาท

1.5 มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

1) การช่วยเหลือจากการปฏิบัติหน้าที่เดินลาดตระเวน

(1) เสียชีวิต 10,000 – 30,000 บาท
(2) บาดเจ็บสาหัสหรือทุพพลภาพ 10,000 – 30,000 บาท
(3) บาดเจ็บ 5,000 – 10,000 บาท                         
(4) ทุนการศึกษาเดือนละ 1,000 บาท/คน

2) การช่วยเหลือจากการปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ

(1) เสียชีวิต 5,000 – 20,000 บาท
(2) บาดเจ็บสาหัสหรือทุพพลภาพ 5,000 – 20,000 บาท
(3) บาดเจ็บ 2,000 – 5,000 บาท

1.6 มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ วัตถุประสงค์ การให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและเสียชีวิต อันได้แก่ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ และ พ.ร.บ. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า โดยการพิจารณาจาก บริษัท อาคเนย์ ประกันภัย จำกัด รายละเอียดของการประกันชีวิต (โดยย่อ)

(1)  100%  ของทุนประกัน  กรณีสูญเสียชีวิต หรือแขน ขา หรือสายตา 2 ข้าง 
(2)  60%  ของทุนประกัน  กรณีสูญเสียแขนขา หรือสายตา 1 ข้าง
(3)  100%  ของทุนประกัน  กรณีตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวร
(ความสูญเสียดังกล่าวต้องเกิดขึ้นภายใน 180  วันนับจากการเกิดอุบัติเหตุ)
(4)  ค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุทำให้บาดเจ็บ ชดใช้ค่ารักษาพยาบาลตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น แต่ไม่เกินวงเงินที่เลือกซื้อไว้ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง (เฉพาะในกรณีบาดเจ็บซึ่งเกิดจากการปกป้องป่าสัตว์ป่า และทรัพยากรธรรมชาติเท่านั้น)

ข้อยกเว้น :  ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยธรรมดา การติดเชื้อโรคที่มิได้เกิดจากอุบัติเหตุ การทำร้ายร่างกายโดยเจตนา  การฆ่าตัวตาย ภัยสงคราม การกระทำอาชญากรรม การทะเลาะวิวาท และขณะตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรา และยาเสพติด การจลาจลและนัดหยุดงาน ผลประโยชน์และเบี้ยประกันภัย ดังนี้

(1) ทุนประกัน/คน             250,000.-  บาท
(2) ค่ารักษาพยาบาล/ครั้ง      25,000.-  บาท

2. การเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณประจำปี

2.1 หากอยู่ในพื้นที่พิเศษ ตามประกาศกระทรวงการคลัง สามารถเบิกได้ตาม พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ

2.2 หากอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และอำเภอจะนะ อำเภอเทพา  อำเภอนาที และอำเภอสะบ้าย้อย เบิกได้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2550  

– เฉพาะข้าราชการ และลูกจ้างประจำ เบิกได้ 500 บาท /คน/เดือน 
– เฉพาะพนักงานราชการ เบิกได้  2,500 บาท /คน/เดือน

Leave a Comment

Skip to content