พลอากาศโท ภักดี แสงชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานการประชุมหารือ เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

พลอากาศโท ภักดี แสงชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานการประชุมหารือ เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในปี 2563 ให้เป็นรูปธรรมและสามารถนำไปสู่การปฏิบัติ โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมและในส่วนของ ทส. มีนายพงศ์บุณย์ ปองทอง รอง ปกท.ทส. นายอรรถพล เจริญชันษา อปม.นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อทน. นายจงคล้าย วรพงศธร รอง ออส. เข้าร่วมการประชุม เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน

โดยที่ประชุมได้พิจารณาเพื่อขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งไปสู่การปฏิบัตินำร่อง จำนวน 6 โครงการ โดยสรุป ดังนี้

1.โครงการพัฒนาชุมชนเครือข่ายลุ่มน้ำแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้กรมป่าไม้เป็นเจ้าภาพหลัก และให้ได้ประสานกับส่วนราชการในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 3 จิตอาสา 904 พระราชทาน และประชาชนในพื้นที่ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ โดยมี SCG สนับสนุนงบประมาณ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นที่ก่อนดำเนินการและจะทำการปลูกป่าฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำในระยะถัดไป ทั้งนี้จะดำเนินการในชุมชนที่มีความพร้อมและให้ความร่วมมือเท่านั้น

2.โครงการพื้นที่เหนือเขื่อนภูมิพล มอบให้ อส.เป็นเจ้าภาพหลัก

3.โครงการพื้นที่ป่าต้นน้ำในป่าสงวนแห่งชาติและอุทยานแห่งชาติภูแลนคา บริเวณเหนือเขื่อนลำปะทาว จังหวัดชัยภูมิ โดยมอบหมายให้ ทน.สำรวจการขุดลอกลำน้ำ และกรมป่าไม้ดำเนินการปลูกฟื้นฟูป่าแบบประชาอาสา จำนวน 500 ไร่

4.โครงการพื้นที่แก้มลิง หนองกองแก้ว-กุดละว้า และแก่งละว้า มอบหมายให้กรมชลประทานจัดทำแผนแม่บทในภาพร่วม  5.โครงการบริหารจัดการโครงสร้างแหล่งน้ำร่วมกันอย่างเป็นระบบ ตามแนวพระราชดำริ “อ่างพวง” พื้นที่ลุ่มน้ำลำเชียงไกร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมาได้มอบหมายให้ ทน. ทบ. ชป. และจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกันบริหารจัดการแหล่งน้ำอย่างเป็นระบบ และ  6.โครงการบริหารจัดการโครงสร้างแหล่งน้ำร่วมกันอย่างเป็นระบบ ตามแนวพระราชดำริ “อ่างพวง” อ่างเก็บน้ำซับประดู่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นโครงการที่ได้ดำเนินการเสร็จแล้วแต่ไม่ได้รับการบำรุงรักษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าไปขุดลอกและบำรุงรักษาระบบ และกรมป่าไม้จะดำเนินการตรวจสอบพื้นที่เพื่อทวงคืนพื้นที่ป่าและจัดระเบียบการใช้พื้นที่

ทั้งนี้ ท่านผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอให้ทุกหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินโครงการต่างๆให้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะพบว่าการดำเนินโครงการดังกล่าวใช้งบประมาณไม่มาก แต่การดำเนินงานก็ไม่สำเร็จเรียบร้อย เนื่องจากติดขัดการประสานการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  จึงจะใช้การดำเนินโครงการเหล่านี้เป็นการนำร่องเพื่อขยายผลไปสู่การดำเนินงานในอนาคต รวมถึงจะดำเนินการ ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำที่เสื่อมสภาพ 7.8 ล้านไร่ ใน 13 จังหวัดพื้นที่ต้นน้ำที่สำคัญ ต่อไป

Leave a Comment

Skip to content