พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง

วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง พร้อมด้วย พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ ติดตามการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำโจนอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีนายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายเทียนชัย ตรีชิต ผอ.ส่วนส่งเสริมการป่าไม้ สจป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี นายธีรวัฒน์ อ่อนสำลี ผอ.ศูนย์ป่าไม้ปราจีนบุรี นายนพดล ภูววิมล ผอ.ส่วนส่งเสริมและพัฒนาตามแนวพระราชดำริ สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ เข้าร่วมติดตามการดำเนินงานโครงการฯ

ภายในงานมีการบรรยายสรุปการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ การบรรยายสรุปการดำเนินงานและสถานการณ์น้ำของลุ่มน้ำโจน การบรรยายสรุปและชมทัศนียภาพ พร้อมเยี่ยมเยียนกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจนที่ 2 จากนั้นได้นั่งรถรางเยี่ยมชมกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งระบบชลประทานภายในศูนย์ฯ ณ โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

Leave a Comment

Skip to content