พลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะรองผู้บัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ ประชุมผ่านระบบวีดี Video conference

พลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะรองผู้บัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ ประชุมผ่านระบบวีดี Video conference โดยมีหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย กรมอุตุนิยมวิทยา กรมฝนหลวง GISTDA กรมควบคุมมลพิษ ตำรวจภูธรภาคที่ 5 กรมป้องกันและบรรเทาสารธารณะภัย และผู้แทนจังหวัดภาคเหนือ 17 จังหวัด ในส่วนของ ทส. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. นายพงศ์บุญย์ ปองทอง รอง ปกท.ทส. นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ นายสุรชัย อจลบุญ นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ และนายเฉลิมชัย ปาปะทา ผตร.ทส. นายธัญญา เนติธรรมกุล ออส. นายอรรถพล เจริญชันษา อปม. นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ และนายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รอง อปม. ร่วมประชุม

 ที่ประชุมรายงานสถานการณ์ทั่วไปเกี่ยวกับสภาพอากาศและการเกิดฝน การปฏิบัติการฝนหลวง การยับยั้งความรุนแรงของลูกเห็บ สถานการณ์หมอกควันไฟป่าปกคลุมทั่วภูมิภาค การเกิดจุดความร้อน (hotspot) ในภาพรวม ในส่วนของ 17 จังหวัดภาคเหนือ ผู้แทนจังหวัดได้รายงานสถานการณ์หมอกควันไฟป่าและการดำเนินการป้องกันแก้ไข ผลกระทบด้านสุขภาพและด้านต่างๆ สถิติคดีที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนมาตรการป้องกันการเกิดหมอกควันไฟป่า การรณรงค์ลดการเผาและการทำให้เกิดหมอกควัน รวมทั้งการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการด้านหมอกควันไฟป่าด้วย

ในส่วนของ ทส. ท่าน ปกท.ทส. รายงานในที่ประชุมว่าท่าน รมว.ทส. ส่งความห่วงใยให้เจ้าหน้าที่ดับไฟป่า ให้ทุกคนดูแลสุขภาพตามแนวทางของ สธ. โดยท่าน ปกท.ทส. เน้นย้ำในการสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเป็นสิ่งสำคัญ และให้แต่ละจังหวัดจัดทำประกาศปิดป่าห้ามประชาชนเข้าในพื้นที่ป่าโดยเด็ดขาด และทส. ได้จัดตั้งศูนย์ฯ ส่วนหน้าที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประสานงานและกระจายกำลังในพื้นที่วิกฤตในภาคเหนือ โดยมีรองปกท.ทส. (นายพงศ์บุญย์ ปองทอง) เป็นหัวหน้าศูนย์ และมอบหมาย ผตร.ทส. เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ทส. ร่วมกับทางจังหวัด โดยผู้ตรวจ จเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รับผิดชอบ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้ตรวจ สุรชัย อจลบุญ รับผิดชอบจังหวัดพะเยา ผู้ตรวจบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ รับผิดชอบจังหวัดเชียงใหม่ และผู้ตรวจ เฉลิมชัย ปาปะทา รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย พร้อมทั้งมอบหมาย คพ. ในการติดตามผลการดำเนินงานด้วย และในการนี้ อปม. รายงานว่ากรมป่าไม้ได้เร่งรัดการจ่ายงบเงินอุดหนุนหมู่บ้านเครือข่ายดับไฟป่า หมู่บ้านละ 50,000 บาท จำนวน 625 หมู่บ้าน คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายใน 15 วัน

Leave a Comment

Skip to content