ปกท.ทส. ติดตามการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันขนาดเล็ก (ส่วนหน้า) ทส.

          วันที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ นายจิระศักดิ์ ชูความดี และนายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รอง อปม. และนายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ ผอ.สบก. ร่วมประชุมผ่านระบบ vdo conference ร่วมกับนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. นายพงศ์บุญย์ ปองทอง รอง ปกท.ทส. ในฐานะ ผอ.ศูนย์ ผตร.ทส. รอง ออส. รอง อปม. ผอ.สำนัก และ ผอ.กองที่เกี่ยวข้อง ในฐานะกรรมการฯ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

          ผู้แทนจังหวัดรายงานผลการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ซึ่งท่าน ปกท.ทส. เน้นย้ำเรื่องการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน ในระดับหมู่บ้าน อำเภอ จังหวัด และระดับประเทศ โดยการสื่อประชาสัมพันธ์ในภาพรวมของจังหวัดมอบให้เป็นหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รายงานเท่านั้นเพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องชัดเจนจากแหล่งเดียว นอกจากนี้ท่าน ปกท.ทส.ได้มอบแนวทางการทำงานว่าให้ทำมากกว่าพูด ห้ามโต้ตอบในโซเชียล ในลักษณะที่มีผลกระทบต่อหน่วยงาน ทั้งนี้ ท่าน รมว.ทส. และท่าน ปกท.ทส. ได้ฝากขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ร่วมมือร่วมใจในการทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อย และขอบคุณไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่มีส่วนสนับสนุนการทำงานของ ทส. ด้วย

          ในส่วนของกรมป่าไม้ อปม. รายงานว่าหลังจากที่ได้รับการสนับสนุน จากกองทัพภาคที่ 3 ในการจัดชุดปฏิบัติการจิตวิทยา (ปจว) โดยการลงพื้นที่ร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ทหาร ป่าไม้ และประชาชน ในการเข้าไปสร้างการรับรู้ และบังคับใช้กฎหมาย ทำให้กาาเกิดจุดความร้อนมีแนวโน้มลดลงอย่างมาก ท่าน ปกท.ทส. จึงมอบหมายให้ อส. ปม. พิจารณาสนับสนุนงบประมาณให้กองทัพภาคที่ 3 ตามที่ร้องขอมา โดยประสานผ่าน กยผ.ทส.ด้วย

Leave a Comment

Skip to content