นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2563

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะประธานคณะกรรมการสวัสดิการกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมขั้น 3 สำนักแผนงานและสารสนเทศ

 ที่ประชุมได้รับทราบการให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ประสบอันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 4 ราย เป็นเงินช่วยเหลือจากสวัสดิการกรมป่าไม้ จำนวน 135,000 บาท เงินช่วยเหลือจากมูลนิธิพิทักษ์ป่า จำนวน 250,000 บาท เงินช่วยเหลือจากมูลนิธิสืบ นาคะเสถียร จำนวน  40,000 บาท  นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาและติดตามผลการดำเนินงานเรื่องสำคัญ ได้แก่

                1. โครงการปรับปรุงห้องประชุม 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ ซึ่งระหว่างการทบทวนราคากลางและจัดทำร่างขอบเขตงาน

                2. โครงการติดตั้ง รับ – ส่ง สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ และอินเตอร์เน็ตในพื้นที่กรมป่าไม้

                3. ร้านค้าสวัสดิการกรมป่าไม้ ซึ่งประกอบด้วย โครงการสวัสดิการร้าน Cafe Amazon โครงการจัดตั้งร้านค้าสวัสดิการเครื่องดื่ม ศูนย์จัดการพื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศนครเขื่อนขันธ์ จังหวัดสมุทรปราการ ร้านสวัสดิการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลำปาง) และร้านสวัสดิการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 (ขอนแก่น)

นอกจากนี้ ได้มีการพิจารณาการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ประสบอันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่ จากกองทุนสวัสดิการกรมป่าไม้ เพิ่มเติม จำนวน 3 ราย เป็นเงิน 90,000 บาท

Leave a Comment

Skip to content