นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าแห่งชาติ (คปป.)

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าแห่งชาติ (คปป.) ครั้งที่ 1/2563 พร้อมทั้งแถลงผล
การปฏิบัติงานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า และคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าในภาพรวมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการดำเนินคดีบุกรุกป่า โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. ผู้บริหาร ทส. หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการ 44 ท่าน ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม ในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภายหลังจากการประชุม รมว.ทส.เผยถึงภาพรวมในการดำเนินงานที่ผ่านมาเกี่ยวกับการดำเนินการยึดคืนพื้นที่ป่าจากกลุ่มนายทุนของทั้ง 3 หน่วยงาน คือ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีจำนวนทั้งสิ้น 29,350 คดี เนื้อที่ 853,603 ไร่ ซึ่งพบว่าลดลงจากปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ทส.จะเร่งทำงานเชิงรุกเน้นการป้องกันและตรวจตราอย่างเข้มงวด มิให้มีการบุกรุกพื้นที่เพิ่มเติมเพราะเมื่อพื้นที่ถูกบุกรุกทำลายหรือต้นไม้ถูกตัดไปแล้วถึงแม้จะจับกุมผู้กระทำความผิดมาลงโทษได้แต่ทรัพยากรธรรมก็เกิดความเสียหายต้องใช้เวลานานกว่าจะฟื้นฟูให้สมบูรณ์ดั่งเดิมได้ ซึ่งโทษที่รุนแรงที่สุดที่ได้รับจากการตัดไม้ทำลายป่าไม่ใช่การถูกจำคุกของผู้กระทำผิด แต่เป็นการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งภัยแล้งและน้ำท่วมประชาชนทุกคนได้รับความเดือดร้อน ดังนั้นที่สำคัญที่สุดคือการสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเพื่อให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาในการดูแลรักษาและป้องกันการบุกรุกทำลายป่า รวมถึงการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูสภาพป่าให้กลับไปเป็นป่าสมบูรณ์ ต่อไป ในส่วนของกรมป่าไม้ มีนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ นายจิระศักดิ์ ชูความดี นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ เข้าร่วม

Leave a Comment

Skip to content