นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปล่อยคาราวานรถบรรทุกน้ำ ช่วยเหลือภัยแล้ง ที่อำเภอบ้านไร่ จ.อุทัยธานี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมกับจังหวัดอุทัยธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรม “ทส. ช่วยเหลือประชาชนแก้ภัยแล้ง” โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานปล่อยขบวนคาราวานรถบรรทุกน้ำแจกจ่ายน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชน ณ อ่างเก็บน้ำห้วยคลองเตย ตำบลเจ้าวัด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายชัดเจนว่า ต้องให้ทุกชุมชนทุกหมู่บ้านในประเทศไทยเข้าถึงน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค แต่เนื่องจากสถานการณ์น้ำต้นทุนในแหล่งน้ำผิวดินปัจจุบัน หลายพื้นที่ไม่สามารถจัดหาน้ำผิวดินได้ โดยเฉพาะพื้นที่หมู่บ้านห่างไกลการเข้าถึงแหล่งน้ำ ดังนั้น “น้ำบาดาล” จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการแก้ปัญหาน้ำอุปโภคบริโภค ซึ่งปัจจุบันมีการนำน้ำบาดาลมาใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค การเกษตร และเพื่ออุตสาหกรรม ประมาณ 15,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีเท่านั้น ยังคงเหลือปริมาณน้ำบาดาลที่กักเก็บอยู่ใต้ดินและสามารถนำขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้อีกถึง 30,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ดังนั้น การให้ความช่วยเหลือประชาชนเพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาภัยแล้งในปี 2563 นี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เร่งรัดให้กรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม แผนงาน/โครงการ อย่างเต็มประสิทธิภาพ และดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อทำการเกษตรอย่างเพียงพอ สำหรับการเดินทางมาพบปะประชาชนชาวอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานีในวันนี้ ก็เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่า รัฐบาลและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความห่วงใยประชาชนผู้ประสบปัญหาภัยแล้ง พร้อมให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค รวมถึงต้องการสร้างการรับรู้ความเข้าใจ และอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการด้านการจัดหาน้ำสะอาดตามภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 ด้าน นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กล่าวว่า การจัดกิจกรรมปล่อยคาราวานรถบรรทุกน้ำในวันนี้ ก็สืบเนื่องมาจากเมื่อปลายปี 2562 ต่อเนื่องมาจนถึงปี 2563 มีการคาดการณ์ว่า ประเทศไทยจะประสบปัญหาภัยแล้งในหลายพื้นที่ เนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่เคยตกเป็นปกติถึง 1,500 มิลลิเมตรต่อปี จะมีปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาเพียง 800 มิลลิเมตรต่อปีเท่านั้น และปัจจุบัน กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) แล้ว จำนวน 22 จังหวัด ซึ่งจังหวัดอุทัยธานีก็เป็น 1 ใน 22 จังหวัดดังกล่าว ที่กำลังประสบกับปัญหาภัยแล้ง อย่างไรก็ตาม รัฐบาล โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดสรรงบประมาณให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี รวม 52 แห่ง หากดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด จะมีประชาชนได้รับประโยชน์รวม 400 ครัวเรือน หรือ 1,190 คน มีพื้นที่ได้รับประโยชน์ 300 ไร่ และจะมีปริมาณน้ำต้นทุนรวม 1,170,300 ลูกบาศก์เมตรต่อปี

ส่วนโครงการสำคัญในภาพรวมของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ 2563 มีแผนเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 2,029 แห่ง คิดเป็นจำนวนบ่อน้ำบาดาลรวม 2,188 บ่อ ขณะนี้ได้ดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาลเสร็จสิ้นไปแล้ว จำนวน 680 บ่อ คงเหลืออีกจำนวน 1,508 บ่อ ซึ่งเมื่อทุกโครงการดำเนินการเสร็จสิ้นหมดเรียบร้อยแล้ว จะมีประชาชนได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า 296,872 ครัวเรือน มีพื้นที่ได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า 63,200 ไร่ และจะมีปริมาณน้ำรวมไม่น้อยกว่า 206 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี

Leave a Comment

Skip to content