นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการใช้งาน “ระบบสวนป่าออนไลน์”

นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการใช้งาน “ระบบสวนป่าออนไลน์” ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) เจ้าหน้าที่จากสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบข้อมูลและทำความเข้าใจในการใช้งาน “ระบบสวนป่าออนไลน์” และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่จะมาขอขึ้นทะเบียนสวนป่าได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ทั้งนี้ ระบบสวนป่าออนไลน์ใหม่นี้ จะเปิดใช้ในวันที่ 20 เมษายน 2563 ซึ่งจะทำให้ครอบคลุมกระบวนการทุกขั้นตอนตาม พ.ร.บ. สวนป่า พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นการขึ้นทะเบียนที่ดินสวนป่า การขึ้นทะเบียนตรา การขอใช้สถานที่เพื่อแปรรูปไม้ การแจ้งตัด และการนำเคลื่อนที่ อีกทั้งผู้ที่ขึ้นทะเบียนสวนป่าสามารถเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ได้ ซึ่งจะเป็นการอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชนและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รวมถึงเป็นการพัฒนาปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสวนป่า สำหรับใช้ในการวางแผนจัดการสวนป่าเอกชนของประเทศทั้งระบบอีกด้วย

Leave a Comment

Skip to content