นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมกำหนดมาตรการฟื้นฟูพื้นที่ตามกรอบมาตรการแก้ไขปัญหา

นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมกำหนดมาตรการฟื้นฟูพื้นที่ตามกรอบมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพืั้นที่ป่าไม้ (ทุกประเภท) ตาม มติ ครม. 26 พฤศจิกายน 2561 โดยที่ประชุมได้พิจารณาความก้าวหน้าในการดำเนินงานจากการประชุมเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ในประเด็นเรื่อง

1. กำหนดชนิดไม้ที่เหมาะสมในการปลูกฟื้นฟูป่าในพื้นที่ลุ่มน้ำ 1.2 และ 3,4,5 โดยแบ่งตามลักษณะโครงสร้างป่า 3 ชั้นเรือนยอด และลักษณะภูมินิเวศ

2. กำหนดรูปแบบการปลูกพื้นฟู โดยใช้แนวคิดของระบบวนเกษตร/การปลูกแบบผสมผสาน/โครงการสร้างป่าสร้างรายได้

3. คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เข้าโครงการ คทช. ในระดับอำเภอเพื่อเป็นกลุ่มเป้าหมายดำเนินงาน

4. ความก้าวหน้าในการหารือกับธนาคาร ธกส. ในพื้นที่จังหวัดเลย เพื่อให้การสนับสนุนสินเชื่อ/เงินกองทุนแก่เกษตรกรที่เข้าโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ การจัดทำ MOU / การพักชำระหนี้

5. ความก้าวหน้าในการหาแนวร่วมหรือพันธมิตร จากองค์กรเอกชน ในการให้การสนับสนุนการสร้างรายได้กับราษฎรที่เข้าร่วมดำเนินงานฟื้นฟูป่าในพื้นที่ คทช. จัดหาแหล่งตลาดเพื่อรับรองสินค้า

Leave a Comment

Skip to content